ਖੇਤ ਗਏ ਨੂੰ

by Sandeep Kaur

ਖੇਤ ਗਏ ਨੂੰ ਬਾਪੂ ਘੂਰਦਾ
ਘਰੇ ਆਏ ਨੂੰ ਤਾਇਆ
ਵੇ ਰਾਤੀਂ ਰੋਂਦਾ ਸੀ
ਮਿੰਨਤਾਂ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ।

You may also like