ਖਾਣ ਨਾ ਜਾਣਦੀ ਪੀਣ ਨਾ ਜਾਣਦੀ ਖਾਣ ਜਾਣਦੀ ਮੇਵੇ ਬਈ ਜੱਟੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵਰਗੀ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਵੀ ਟਿਕਣ ਨਾ ਦੇਵੇ

by Sandeep Kaur

ਖਾਣ ਨਾ ਜਾਣਦੀ ਪੀਣ ਨਾ ਜਾਣਦੀ
ਖਾਣ ਜਾਣਦੀ ਮੇਵੇ
ਬਈ ਜੱਟੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵਰਗੀ
ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਵੀ ਟਿਕਣ ਨਾ ਦੇਵੇ।

You may also like