ਕਾਲਜ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਬੜੇ ਸ਼ੁਕੀਨੀ ਜੀ. ਟੀ. ਰੋਡ ਤੇ ਖੜ੍ਹਦੇ ਜਾਂਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਾਂ ਆਖਦੇ ਆਉਂਦੀ ਨੂੰ ਬਾਹੋਂ ਫੱੜਦੇ ਵੇਲਾ ਆਥਣ ਦਾ ਬਹਿਜਾ ਬਹਿਜਾ ਕਰਦੇ

by Sandeep Kaur

ਕਾਲਜ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਬੜੇ ਸ਼ੁਕੀਨੀ,
ਜੀ. ਟੀ. ਰੋਡ ਤੇ ਖੜ੍ਹਦੇ।
ਜਾਂਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਆਖਦੇ,
ਆਉਂਦੀ ਨੂੰ ਬਾਹੋਂ ਫੜਦੇ।
ਵੇਲਾ ਆਥਣ ਦਾ,
ਬਹਿਜਾ ਬਹਿਜਾ ਕਰਦੇ।

You may also like