ਕਦੇ ਮੋਡਾ ਮਾਰਦੀ ਕਦੇ ਗੋਡਾ ਮਾਰਦੀ

by admin

ਕਦੇ ਮੋਡਾ ਮਾਰਦੀ ਕਦੇ ਗੋਡਾ ਮਾਰਦੀ,
ਕਦੇ ਮੋਡਾ ਮਾਰਦੀ ਕਦੇ ਗੋਡਾ ਮਾਰਦੀ,
ਅੱਜ ਛੱਡੂਗੀ ਮੈਂ ਓਸਦੀ ਮਸਾਜ਼ ਕਰਕੇ,
ਸੱਸ ਕੁੱਟਣੀ ਟੀ.ਵੀ ਦੀ ਉੱਚੀ ਵਾਜ਼ ਕਰਕੇ

ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੱਸ ਮੇਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁਣ #Online,
ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੱਸ ਮੇਰੀ ਰਹਿੰਦੀ Online,
Facebook ਤੇ Account ਬਣਾਇਆ,
ਨੀਂ ਉਮਰਾਂ ‘ਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ….??
ਉਹਨੇ ਲਿਖ ਕੇ #Status ਪਾਇਆ
ਨੀਂ ਉਮਰਾਂ ‘ਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ
Facebook ਤੇ #Account ਬਣਾਇਆ,
ਨੀਂ ਉਮਰਾਂ ‘ਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ…

You may also like