ਊਠ ਲੱਦੇ ਨੇ ਥਲੀ ਨੂੰ

by Sandeep Kaur

ਊਠਾਂ ਵਾਲਿਓ ਵੇ
ਊਠ ਲੱਦੇ ਨੇ ਥਲੀ ਨੂੰ
ਲੈਗੇ ਕੱਢ ਕੇ
ਵੇ ਨਣਦ ਪਰੀ ਨੂੰ।

You may also like