ਉੱਚੇ ਟਿੱਬੇ

by Sandeep Kaur

ਉੱਚੇ ਟਿੱਬੇ ਦੋ ਸਾਧੂ ਨ੍ਹਾਉਂਦੇ
ਮੇਰਾ ਕਾਲਜਾ ਘਿਰਦਾ ਨੀ
ਜੀਜਾ ਸਾਲੀ ਦੇ ਸਾਕ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਨੀ।

You may also like