ਇੱਕ ਕੋਟਰਾ

by Sandeep Kaur

ਇੱਕ ਕੋਟਰਾ ਦੇ ਕਟੋਰੇ
ਤੀਜਾ ਕਟੋਰਾ ਦਾਲ ਦਾ
ਰੰਨਾਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਦੇ
ਕੱਲ੍ਹ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ।

You may also like