ਆ ਵੇ ਜੀਜਾ, ਬਹਿ ਵੇ ਜੀਜਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ

by Sandeep Kaur

ਆ ਵੇ ਜੀਜਾ, ਬਹਿ ਵੇ ਜੀਜਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ
ਨਾ ਤੀਜਾ, ਗੋਲ ਘੇਰੇ ਦੀਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ
ਕੁੜਤੀਆਂ ਪਾਸੇ ਲਵਾਓਂਦੀ ਗੀਜਾ,
ਸੂਟ ਸਵਾਂ ਦੇ ਮੈ ਸਾਲੀ ਤੂੰ ਜੀਜਾ

You may also like