ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ

by Manpreet Singh

ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ,
ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਹਿਰ ਨਹੀਂ

-ਅਗਿਆਤ

You may also like