ਵਲਡ ਰਿਕਾਰਡ

ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਭਰਤੀ ਚਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਸਾਲਾ ਵੀ ਸਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਦੋੜ ਲੱਗਣ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਲੇ ਨੇ 1600 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੌੜ 5:30 ਮਿੰਟ ਚ ਕੱਢੀ
ਨਿਰਿਖਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ 5 ਮਿੰਟ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ।
ਲਿਸਟ ਅੱਗੇ DSP ਕੋਲ ਗਈ ਓਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਸਾਲਾ ਹੈ ਓਹਨੇ 5 ਤੋਂ 4:30 ਟਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਲਿਸਟ
DSP ਤੋਂ
SP
DIG
IG ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਟਾਇਮ 2:30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
IG ਹੈਰਾਨ ਹੋਕੇ” ਇਹ ਕੋਣ ਐ ਬਈ ਜਿਹਨੇ 2:30 ਮਿੰਟ ਚ 1600 ਮੀਟਰ ਦੋੜ ਕੱਢਤੀ ?।
ਹੌਲਦਾਰ – ” ਜਨਾਬ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਸਾਲਾ ਏ”
IG ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ – ” ਓ ਤਾਂ ਠੀਕ ਐ ਸਾਲਿਓ ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਤਾਂ ਚੈਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ” 😛

  • ਲੇਖਕ:
Categories Comedy
Tags
Share on Whatsapp

World record

The recruitment process was being done in the police department. The minister’s brother-in-law is also involved in joining the police force. After the race, the minister’s brother-in-law took 5:30 minutes to complete 1600 meter race, but the inspection officer wrote 5 minutes. When the list was shown to DSP, he is the minister’s brother-in-law, she changed time  5 to 4:30 minutes. Likewise, the list forwarded from DSP to SP and to DIG.

When the list reached to IG, time was reduced to 2:30 minutes.

IG wondered, “Who is he who ran 1600 meters in just 2:30 minutes?

Constable – “Sir, he is minister’s brother-in-law”.

With anger IG – “it’s Okay,you f**, but once you must check the Word record”.