ਵੋਟਰ ਤੇ ਖੋਤਾ

ਸਰਪੰਚੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਲ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਆਇਆ।
1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਬੋਲੇ
ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਵਾਰ ਵੋਟ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਚ ਭੁਗਤਾਉਣੀ।
ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੋਲਿਆ!
ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ।
ਭਾਰ ਢੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਖੋਤਾ ਲੈ ਦੇ।
ਵੋਟ ਤੇਰੀ ਪੱਕੀ।
ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੋਤਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੁਰ ਪਿਆ ।
ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਖੋਤਾ ਸਸਤੇ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਵੀ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।
ਉਹ ਪਰਤ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਬੋਲਿਆ!
ਬਾਬਾ ਜੀ,
ਕੋਈ ਵੀ ਖੋਤਾ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੋਤਾ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।
ਬਾਬਾ ਬੋਲਿਆ!
ਭਲਿਆ ਲੋਕਾ!
ਜੇ ਖੋਤਾ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਚ ਕਿਓਂ ਂ ਵਿਕਾਂ?
ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ।
ਜਾਹ! ਡੰਡੀ ਲੱਗ।

ਸਿੱਟਾ:
ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲਵੋ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀਆ ਵੋਟਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ । ਐਵੇ ਬੋਤਲਾਂ ਤੇ ਵਿਕ ਜਾਇਓ , ਸਰਪੰਚ ਉਹ ਬਣਾਓ ਜੋ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕੇ । ਔਰ ਸਭ ਦੇ ਕੰਮ ਸਕੇ ।

  • ਲੇਖਕ:
Categories Comedy
Tags
Share on Whatsapp