ਸਵਰਗ

ਇਕ ਦਿਨ ਜਾਗਰ ਇਕ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੇ ਸੱਸ ਨਾਲ ,
ਬਾਬੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਤਾ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਚਿਮਟਾ ਜਿਹਾ ਹਲਾ ਕੇ ਹਵਾ ਵਿਚ ,
ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਗਤੋਂ ਦੱਸੋ ਬਈ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਚ
ਬਾਬੀਆ ਦਾ ਜਹਾਜ ਚੱਲਿਆ ਚੜ੍ਹ ਜੋ ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਜਾਣਾ

ਇਹ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤਾਹ,
ਵਿਚੇ ਹੀ ਜਾਗਰ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੇ ਸੱਸ ਦੇ ਵੀ
ਭੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੈਜੋ ਨਾਲ
ਜਾਗਰ ਨੀਵੀ ਜਹੀ ਪਾਈ ਬੈਠਾ ਸੀ
ਇਹ ਦੇਖ ਬਾਬੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਗੱਲ ਜਾਗਰ ਤੂੰ ਨੀ ਜਾਣਾ
ਅੱਗੋਂ ਜਾਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੈ ਇਹ ਦੋਵੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾ ਮੇਰਾ ਤਾ ਇਥੇ ਹੀ ਸਵਰਗ
ਹੋ ਜਾਣਾ
ਬੇਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ
ਇਹ ਸੁਨ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਹੀ ਜਾਗਰ ਦਾ ਫੈਨ ਹੋ ਗਿਆ
ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤੋਹ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ

Pannu punjabi kahaniyan

  • ਲੇਖਕ:
Categories Comedy
Share on Whatsapp