ਰਿੱਛ ਅਤੇ ਦੋ ਦੋਸਤ

ਇਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੋ ਵਧੀਆ ਦੋਸਤ ਸਨ | ਉਹ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਖਤਰਨਾਕ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ| ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜੰਗਲ ਡਰਾਉਣੇ ਹੋ ਗਿਆ | ਅਚਾਨਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿੱਛ ਆ ਗਿਆ | ਓਹਨਾ ਵਿੱਚੋ ਇਕ ਮੁੰਡੇ ਨੇੜਲੇ ਦਰੱਖਤ ਵੱਲ ਦੌੜ ਕੇ ਉਸ ਉਪਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ| ਦੂਜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੱਖਤਾਂ ਤੇ ਕਿਦਾਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ | ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਸੁਜੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਹੈ ਲੇਟ ਗਿਆ ਜੀਦਾ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ | ਰਿੱਛ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਾਇਆ ਦਾਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰ ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਗਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ | ਰਿੱਛ ਚਲਿਆ ਗਿਆ| ਦਰੱਖ਼ਤ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਰਿੱਛ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਆ ਸੀ| ਉਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕ ਰਿੱਛ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਆ ਕੀ ‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ’ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 × 3 =