ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਹਾਰ

ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਹਾਰ ਕੀਹੁੰਦਾ ਹੈ ?

ਇਕ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਚੀਤੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ : ਜੰਗਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕੋਣ ਹੈ ?

ਹਜੂਰ , ਤੁਸੀਂ ਹੋ । ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ !

ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ : ਜੰਗਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕੋਣ  ਹੈ ?

ਹਜੂਰ ਮਹਾਰਾਜ , ਤੁਹਾਡੇਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੋਣ ਹੋਸਕਦਾ ਹੈ ?

ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ : ਜੰਗਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕੋਣ ਹੈ ? ਹਾਥੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁੰਡ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਲਪੇਟਿਆ ਅਤੇ

ਦਰਖੱਤ ਨਾਲ ਵਗਾਹ ਮਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਚੁਕਿਆ ਅਤੇ ਉਪਰ ਵਲ ਉਛਾਲ ਦਿੱਤਾ , ਫਿਰ ਚੁਕਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਪਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ।

ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ : ਹਾਥੀ ਜੀ,ਜੇਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਘਰ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂ  ਕੀ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ।

ਇਹ  ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਹਾਰ ਸੀ ।

Categories Comedy Religious
Tags
Share on Whatsapp