ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਦੀਦ ਤੋਂ ਸਿਵਾਇ

by admin
ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਦੀਦ ਤੋਂ ਸਿਵਾਇ ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਮੰਗ ਕੋਈ ਨਾਂ…..
ਸੋਹਣੇ ਤਾਂ ਬਥੇਰੇ ਪਰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੋਈ ਨਾਂ…..

You may also like