ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਪੱਗ ਐ

by Sandeep Kaur

ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਪੱਗ ਐ, ਕੈਹਿੰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ”

ਅਣਖੀ Blood ਐ, ਵੈਰੀ ਸਿੱਖੇ ਮਾਰ ਨੇਂ..🔥

You may also like