ਰੱਬ ਜਿਥੇ ਵੀ ਰੱਖੇ

ਰੱਬ ਜਿਥੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ,

ਖੁਸ਼ ਰਹੀਏ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਰਹੀਏ

Likes:
Views:
50
Article Categories:

Leave a Reply