ਫਰਕ

ਆਪਣੇ ਤੋਂ
ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ
ਕਦੀ ਨਾ ਜਾਣਾ।

ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੀਬ ਹੋਣ ਦਾ
ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਗਾ।

ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਫਕੀਰ
ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ।

ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਤਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠਾਇਗਾ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਾ ਹੋਣ ਦਾ
ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਗਾ।

ਹਰਸਿਮ

Likes:
Views:
173
Article Categories:

Leave a Reply