ਗਲ਼ਾਂ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਨੇ

by Lakhwinder Singh

ਕੋਠੇ ਤੇ ਰੱਸੀਆਂ ਨੇ
ਕੋਠੇ ਤੇ ਰੱਸੀਆਂ ਨੇ
ਕੱਚੀਏ ਕਰਾਰਾ ਦੀਏ ,ਗਲ਼ਾਂ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਨੇ
ਕੱਚੀਏ ਕਰਾਰਾ ਦੀਏ ,ਗਲ਼ਾਂ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਨੇ

 

 

You may also like