ਪ੍ਰੇਮ

ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਲਕਾਉਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਤੁਸੀ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁਕਾ ਲਵੋ ਪਰੇਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀ ਨਹੀ ਲੁਕਾ ਸਕਦੇ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਰੇਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾ ਉਹ ਪਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲਕਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਾਅ ਨਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀ ਤੁਰੋ ਗਏ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆ ਅੱਖਾ ਉਸ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇਣਗੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਆ ਰੋਆ ਉਸਦੀ ਖਬਰ ਦੇਵੇਗਾ । ਕਿਉਂਕਿ ਪਰੇਮ ਇਕ ਯਾਦ ਹੈ ।

ਸਧਾਰਨ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾ ਤੁਸੀ ਏਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀ ਸੋਚੋ ਪੁਰੀ ਕੁਦਰਤ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਵੇ ਤਦ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਮ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਵੇ ਤੁਸੀ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਪਰੇਮ ਵਿਚ ਬੰਝ ਜਾਉ ਇਹੀ ਤਾ ਮੀਰਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ , ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਦੋ ਤੁਸੀ ਮੇਰੀ ਸੇਜ ਉਤੇ ਆਉਗੇ ।

ਓਸ਼ੋ ।

 

  • ਲੇਖਕ: Rajneesh Osho
  • ਪੁਸਤਕ: ੴ ਸਤਿਨਾਮ ਪੁਸਤਕ
Categories Spirtual
Tags
Share on Whatsapp