ਇੱਛਾਵਾਂ

ਇਕ ਬੀਬੀ ਚੌਲ ਉੱਖਲੀ ਵਿਚ ਛੜ ਰਹੀ ਸੀ ਇਕ ਸਾਧੂ ਉਸ ਘਰ ਭਿੱਖਿਆ ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਨ ਕੁੱਟਦਿਆਂ ਹੋਇਅਾਂ ਬੀਬੀ ਦੀਆਂ ਵੰਗਾਂ ਆਪੋ ਵਿਚ ਵੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਛਣਕ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਬੀਬੀ ਨੇ ਵੰਗਾਂ ਦੀ ਖਣਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵੰਗ ਲਾਹੀ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ, ਫਿਰ ਤੀਜੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵੰਗਾਂ ਛਣਕ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਦ ਆਖੀਰ ਇਕੋ ਵੰਗ ਰਹਿ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਖਣਕ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ …ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਦੇਖ ਕਿ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਮਨ ਵਿਚ ਖੜਕਾ ਸ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ..ਜਦੋਂ ਕੇਵਲ ਇਕ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਆਸ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਮਨ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ …..

ਏਕੋ ਜਪਿ ਏਕੋ ਸਾਲਾਹਿ॥
ਏਕੁ ਸਿਮਰਿ ਏਕੋ ਮਨ ਆਹਿ ॥

ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਵਾਰ ਵਾਰ ਰੱਟ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋ ਸੁੰਦਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ।

Likes:
Views:
59
Article Tags:
Article Categories:
Religious Spirtual

Leave a Reply