ਦੋ ਕੀੜੀਆਂ

ਦੋ ਕੀੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਸਾਹਮਣਿਓਂ ਹਾਥੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਇਕ ਨੇ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ : ਨੀ ਵੇਖ, ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿੱਧ ਹੀ ਦੇਵੇਗਾ ।
ਦੂਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ : ਡਰ ਨਾ , ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੋ ਹਾਂ ।
ਇਕ ਹੋਰ ਦਿਨ ,ਉਨ੍ਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਿਓਂ ਸ਼ੇਰ ਆਉਂਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ । ਇਕ ਨੇ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ : ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਕੁੱਟੀਏ । ਦੂਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ : ਰਹਿਣ ਦੇ, ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ , ਵਿਚਾਰੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ।
ਇਕ ਹੋਰ ਦਿਨ , ਕਿਧਰੇ ਜਾਂਦਿਆਂ, ਇਕ ਕੀੜੀ ਨੇ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ : ਤੂੰ ਪਰੀਆਂ ਵੇਖੀਐਂ ? ਦੂਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ : ਨੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲ , ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਾ ਲਵੇ।

  • ਲੇਖਕ:
Share on Whatsapp