ਚੋਰੀ

ਮੇਰੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲਾ ਘਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਕ ਗੋਰਾ ਆਇਆ ਜੋ Fire Places ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਹਨ ਜੇ ਲੈਣੀਆਂ ਤਾਂ 700$ ਦੀ ਇਕ ਦੇ ਦਊਂ । ਵੈਸੇ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ । ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਸੌਦਾ ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਟੁਟਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਕੈਸ਼ ਉਹਨੂੰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੋਨੋ Fire Places ਰੱਖਾ ਲਈਆਂ । ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਘਰੇ ਗੇੜਾ ਮਾਰਨ ਗਿਆ ਜੋ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਬਣਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਕੋਈ ਉਹਦੀਆਂ ਦੋਨੋ Fire Places ਲਾਹ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫੇਰ ਉਹਨੰੂ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕਿ ਚੋਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਵੇਚ ਗਿਆ ।
ਰਿਚਮਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਿੰਗੇ ਘਰ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦਿਨ Windows ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਤਾਕੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਾਖੀ ਬਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫ਼ਰੇਮਰ ( ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ) ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹੀਂ । ਕੰਪਨੀ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕੀਆਂ ਲਾਹ ਗਈ ਤੇ ਮਗਰੇ ਹੀ ਦੂਜਾ ਟਰੱਕ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੂਜੇ ਟਰੱਕ ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ । ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪ ਟਰੱਕ ਚ ਲਦਾਈਆਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਚੋਰ ਸਨ ।
ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੀਬੀਆਂ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਗਰੋਸਰੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਦੇ ਗੈਰਾਜ ਦਾ ਰੀਮੋਟ ਲਟਕਦਾ ਹੁੰਦਾ । ਚੋਰ ਨੇ ਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਭੰਨਿਆ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ Insurance ਇੰਸ਼ੋਰਿੰਸ ਦੇ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਐਡਰੈਸ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਰੀਮੋਟ ਕੱਢ ਲਿਆ । ਬੀਬੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕੇ ਚੋਰ ਉਨੇ ਚਿਰ ਵਿੱਚ ਘਰੇ ਟਰੱਕ ਲਾ ਕੇ ਗੈਰਾਜ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਖਾਲ਼ੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।
ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਜ ਕੱਢਣੀ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਚੋਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ ਹਰ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲ਼ਖ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਇਆਂ ਨਾਲ ਦੀ ਹੀ ਹੈ ।

Categories Comedy
Tags
Share on Whatsapp