ਬੁਨਿਆਦੀ ਔਗੁਣ

੧ ਜਦ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਔਗੁਣ “ਹੰਕਾਰ” ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਾਲਮ ਹੋਵੇਗਾ , ਬੇ-ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ ,,

੨ ਜਦ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਔਗੁਣ “ਕਾਮ” ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਥੇ ਸਦਾਚਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ,,

੩ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਔਗੁਣ “ਲੋਭ” ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਪਾਪ ਕਰੇਗਾ ,, ਲੋਭੀ ਮਨੁੱਖ ਪਾਪ ਕਰੇਗਾ ,,

ਇਹ ਤਿੰਨ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਔਗੁਣ ਹਨ , ਬਾਕੀ ਦੋ ਔਗੁਣ “ਕ੍ਰੋਧ ਅਤੇ ਮੋਹ” , ਉਹ ਇਹਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਨੇ , ਇਹਨਾ ਤਿੰਨਾ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਹਨ ,, ਉਕਸਾਹਟ ਨਾਲ ਜਾਗਦੇ ਹਨ ,,

ਅਵਰਿ ਪੰਚ ਹਮ ਏਕ ਜਨਾ ਕਿਉ ਰਾਖਉ ਘਰ ਬਾਰੁ ਮਨਾ ॥
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

9 − 4 =