ਪਤਲਾ ਪਤੰਗ ਮਾਹੀਆ

by Lakhwinder Singh

ਕੰਡਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਥਾਲੀ ਦਾ

ਕੰਡਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਥਾਲੀ ਦਾ

ਪਤਲਾ ਪਤੰਗ ਮਾਹੀਆ ,ਕਿਸੀ ਕਰਮਾ ਵਾਲੀ ਦਾ

ਪਤਲਾ ਪਤੰਗ ਮਾਹੀਆ ,ਕਿਸੀ ਕਰਮਾ ਵਾਲੀ ਦਾ

 

 

You may also like