ਅਵਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ

ਇਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਿਸ਼ ਸਨ, ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਦਰ ਅਤੇ ਸਿਆਣੇ ਸਨ।

ਇਕ ਦਿਨ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ : ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਅਵਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ : ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਅਵਲ ਹੋ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ।

ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦਿਸਦੇ , ਇਕ ਦਰੱਖਟ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਲਈ ਕਿਹਾ ।  ਦੋਵੇਂ ਦੌੜ ਕੇ ਗਏ । ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ : ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਅਵਲ ਲਗਿਆ ਸੀ,ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ : ਤੁੰ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਅਵਲ ਲਗਿਆ ਸੀ।

Categories Short Stories
Tags
Share on Whatsapp