ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਪਾਓ

ਇਕ ਹੋਸਟਲ ਵਿਚ ਕੰਟੀਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰੋਜ ਨਾਸ਼ਤੇ ਵਿਚ ਉਪਮਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ 100 ਵਿਚੋ 80 ਬੱਚਿਆ ਨੇ ਹੋਸਟਲ ਵਾਰਡਨ ਨੂੰ ਸਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ
100 ਚੋ ਸਿਰਫ 20 ਬੱਚੇ ਉਪਮਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਾਕੀ ਨਹੀ।
ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੋਰ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਦਲੋ।

ਵਾਰਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾ ਲਵੋ
ਜਿਸ ਦੀਆ ਵੋਟਾਂ ਵਧ ਹੋਣਗੀਆਂ
ਓਹੀ ਚੀਜ ਬਣੇਗੀ।
ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਉਪਮਾ ਪਸੰਦ ਸੀ ਉਹਨਾ ਨੇ ਠੋਕ ਕੇ 20 ਵੋਟਾਂ ਉਪਮਾ ਖਾਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਪਾਈਆ।
ਬਾਕੀ 80 ਨੇ ਬਿਨਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਿਆਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਸਮਾਣ ਨੂੰ ਪਾਈ।
18 ਨੇ ਡੋਸਾ
16 ਨੇ ਪਰਾਂਠੇ
14 ਨੇ ਦਹੀਂ ਨਾਲ ਮਿਸੀ ਰੋਟੀ
12 ਨੇ ਬਰੈਡ ਬਟਰ
10 ਨੇ ਨਿਉਡਲ
10 ਨੇ ਪੂੜੀ ਸ਼ਬਜੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ

ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਕੀ ਹੋਇਆ
ਹੁਣ ਵੀ ਉਸ ਕੰਟੀਨ ਦੇ 80 ਬੱਚੇ ਉਪਮਾ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।

ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਪਾਓ
ਨਹੀ ਤਾ ਫਿਰ ,,,,,,,,,,,,,,,,,ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹੋ।

ਅਗਰ ਇਹ ਪੋਸਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ. ……..

  • ਲੇਖਕ:
Categories General Social Evils
Share on Whatsapp