ਮੋਤੀ ਦਾ ਜਨਮ

ਸਿੱਪ ਦਾ ਕੀੜਾ ਜਦੋਂ ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੇਤ ਦਾ ਕਿਣਕਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਣ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸਦੀ ਕੋਮਲ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਰੜਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀੜਾ ਇਸ ਰੜਕ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਲੁਆਬ ਚੜਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਉਸਦੇ ਲੁਆਬ ਚੜਾਉਣ ਕਾਰਨ, ਕਿਣਕਾ ਗੋਲ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਦਿਨ ਇਸ ਕਿਣਕੇ ਦੇ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਸਾਹ ਘੁੱਟਣ ਕਰਕੇ, ਸਿੱਪ ਦਾ ਕੀੜਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਇਸ ਕਿਣਕੇ ਤੋਂ ਬਣੇ ਮੋਤੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪੁਸਤਕ: ਖਿੜਕੀਆਂ
ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ

Likes:
Views:
39
Article Categories:
General Short Stories

Leave a Reply