ਅੰਤਰ

ਦੀਪਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਚਕਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਉਸਦਾ ਸਕੂਲ ਸਮੇਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਅਮਿਤ ਮਿਲ ਗਿਆ । ਅਮਿਤ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ । ਦੀਪਕ ਨੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ । ਕਾਲਜ ਦਾਖਲਾ ਲੈਂ ਲਿਆ । ਅਮਿਤ ਗਰੀਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੰਮ ਸਿਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ।

ਅਮਿਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਮੋਟਰ ਸਾਇਕਲ ਤੇ ਸੀ। ਦੀਪਕ ਨੇ ਕਿਹਾ,” ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਠਾਠ ਹੈ। “ਕੀ ਰਾਜ ਹੈ । ਅਮਿਤ ਹੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਦੀਪਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ,”ਯਾਰ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਗਲਤ ਪੁੱਛ ਲਿਆ । “ਨਹੀਂ ਯਾਰਾਂ ।”ਅਮਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ । “ਹੱਥ ਦਾ ਹੁਨਰ ਹੈ। ” ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਬਲ ਹੋ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਲੈਂ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਕੰਮ ਚਲ ਪਿਆ । ਕੋਠੀ ਦਾ ਠੇਕਾ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਠੇਕਾ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਉਨਾਂ ਲੜਕਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੈਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

ਦੀਪਕ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ । ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਦੀ ਠਾਠ ਉਹ ਫਿਰ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ । ਦੀਪਕ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਐਮ. ਏ .,ਬੀ .ਐਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੁੱਝ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ।

ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕਹਿ ਕੇ ਦੀਪਕ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਤੁਰ ਪਿਆ ।

Share on Whatsapp